Faglig kompetanse

Bo- og omsorgshjem i Lier

Faglig kompetanse

Et godt samarbeid med sterke fagpersoner er viktig for bo- og omsorgshjemmene. Psykiater Per Håkon Eikseth og psykiatrisk sykepleier Marius Lyngås samarbeider tett og danner et team som tilbyr helsefaglige tjenester til bo- og omsorgshjemmene.


Sammen følger de pasientene tett opp i forhold til blant annet individuelle samtaler, halvårlige undersøkelser som inkluderer en klinisk somatisk undersøkelse, medikamentell behandling, veiledning og rådføring til personalet ved de ulike bo- og omsorgshjemmene og samarbeid med kommuner og bydeler i Oslo, fastleger og andre samarbeidspartnere.


I tillegg gis det et undervisningstilbud 2 ganger i året til ansatte i bo- og omsorgshjemmene.


Marius Lyngås er spesialsykepleier med videreutdannelse i psykisk helsearbeid og har fra 2013 hatt sykepleiefaglig oppfølgning for mange av pasientene i omsorgshjemmene. Han har vært ansatt i Vestre Viken helseforetak ved Drammen sykehus, Medisinsk avdeling fra 2002 - 2005. Fra 2005 - 2014 var han miljøterapeut og senere fagutvikler ved Psykiatrisk klinikk, Avdeling for rus og avhengighet, seksjon Frognerlia og seksjon Blakstad.


Marius har blant annet faste besøk ved bo- og omsorgshjemmene hver 14. dag og ellers ved behov. Han tilbyr veiledning og samtaler til pasientene og personalet ved de ulike bo- og omsorgshjemmene og er også instruktør i norsk grunnkurs i førstehjelp og tilbyr årlig kurs til bo- og omsorgshjemmene.


Marius har vært engasjert og samarbeidet med bo- og omsorgshjemmene i Lier siden 2013.


Per Håkon Eikeseth er spesialist i psykiatri og har siden 2011 arbeidet som overlege ved Lovisenberg DPS, enhet for rus og psykisk helse (ROP) og som overlege i depotteamet ved Lovisenberg DPS. Han har tidligere arbeidet som lege ved psykiatrisk klinikk Vinderen og ved Dikemark sykehus. Fra 1997 - 2010 var Per Håkon avdelingsoverlege ved Vor Frues Hospital. Han er også ansatt som psykiater ved Nøstret bo og omsorgssenter på Røyse.


Per Håkon har vært engasjert og samarbeidet med bo- og omsorgshjemmene i Lier siden 2006 og har det medisinskfaglige ansvaret for de pasientene han følger opp.


Bo- og omsorgshjem i Lier

Kontakt:


Spesialsykepleier

Marius Lyngås

Telefon: 90190036


marius.lyngaas@gmail.com